Video Giới Thiệu

Gói 30.000 tỷ giờ còn bao nhiêu?

  08/04/2016

  Orion Data Convert

Theo Bộ Xây dựng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng tính đến hết năm 2015 tổng số tiền đã cam kết là 26.999 tỷ đồng (đạt 90%), đã giải ngân là 17.711 tỷ đồng (đạt 59%), trong đó ghi nhận tốc độ giải ngân tăng nhanh so với thời kỳ đầu mới triển khai.

Giải ngân gói 30.000 tỷ mới chỉ mới giải ngân hơn 50%

Hà Nội đã cam kết cho vay 16.558 hộ, với số tiền là 8.074 tỷ đồng, trong đó 6.403 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 2.779 tỷ đồng, 10.027 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 5.225 tỷ đồng, 128 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 69 tỷ đồng. 

Đã giải ngân cho 15.422 hộ với số tiền là 5.870 tỷ đồng, 6.427 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 2.198 tỷ đồng, 8.867 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 3.613 tỷ đồng, 128 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 59 tỷ đồng.

Hà Nội Land